Privacyverklaring

Van Venrooij Holding respecteert uw privacy en streeft ernaar zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw privacygevoelige informatie nemen wij in alle gevallen de geldende wet- en regelgeving in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Inhoudsopgave

 • - Verwerkingsverantwoordelijke
 • - Categorieën persoonsgegevens
 • - Doeleinden verwerking
 • - Grondslag verwerking
 • - Verstrekking aan derden
 • - Bewaartermijn
 • - Beveiliging
 • - Uw rechten
 • - Vragen en klachten
 • - Wijzigingen
 • - Onze contactgegevens

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Van Venrooij Holding B.V. en de onderliggende werkmaatschappijen (hierna: “Van Venrooij Holding”, “wij” of “ons”) verwerken persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De onderliggende werkmaatschappijen van Van Venrooij Holding B.V. zijn:

 • - Van Venrooy Utility Vehicles B.V.
 • - Motorhome Service Oss B.V.

2. Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u een aanvraag doet of overeenkomst sluit voor de bouw, modificatie, reparatie of onderhoud van uw voertuig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die door u zelf schriftelijk of mondeling aan ons zijn verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • - Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • - Geslacht
 • - Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • - Bankgegevens
 • - Kenteken, chassisnummer en serienummer voertuig

3. Doeleinden verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • - Het verwerken van uw aanvraag;
 • - Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • - Het vastleggen van de onderhoudshistorie;
 • - Het versturen van oproepen voor periodieke onderhoudswerkzaamheden;
 • - Het versturen van veiligheidsgerelateerde mededelingen;
 • - Het verbeteren van onze producten en diensten;
 • - Het verwerken van financiële transacties.

4. Grondslag verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de meeste gevallen omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst voor bouw-, modificatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan uw voertuig.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, zoals het mededelen van spoedeisende terugroepacties omdat de veiligheid van het voertuig in het geding komt.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de verplichte bewaartermijn van financiële administratie.

5. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de ondernemingen binnen Van Venrooij Holding of worden verstrekt aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Waar mogelijk verplichten wij derde partijen om in de rol van verwerker op te treden en waarborgen wij uw privacy middels een verwerkersovereenkomst. Hierbij bepalen wij het doel en de middelen voor de verwerkingen en wordt de derde partij geacht te werken volgens onze instructies en standaarden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor realisering van de beschreven doeleinden, tenzij dat op grond van een wettelijke verplichting vereist wordt.

7. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde wijziging en ongeautoriseerde toegang. Onze maatregelen worden aangepast of uitgebreid wanneer verbeterde technologieën beschikbaar zijn of de geldende wet- en regelgeving dit vereist. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van Van Venrooij Holding en uitsluitend wanneer dat nodig is voor uitvoering van hun taken.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen aan een andere organisatie. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Venrooij Holding.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen sturen naar kwaliteit@vanvenrooy.com. Om misbruik te voorkomen dient u zich hierbij te identificeren, door een kopie van een geldig identificatiebewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u het Burgerservicenummer (BSN), het documentnummer, uw pasfoto en de Machine Readable Zone (MRZ) in de kopie onleesbaar te maken. Wij zullen binnen vier weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

9. Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen
(zie “Onze contactgegevens”).

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit. Hiervoor neemt u contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen op onze website, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 3 oktober 2018

11. Onze contactgegevens

Van Venrooij Holding B.V.
Galliërsweg 39A
5349 AT Oss
T: 0412-455307
E: kwaliteit@vanvenrooy.com

Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Stel ons een vraag

Contact

Van Venrooy Utillity Vehicles
Galliërsweg 39A
5349 AT Oss
T: +31(0)412-45 53 07
E: info@vanvenrooy.com

Bel mij terug
Menu